Statut i Regulaminy

Nazwa pliku
Statut Pobierz
Regulamin pracy Rady Nadzorczej Pobierz
Regulamin Komisji Rewizyjnej Pobierz
Regulamin Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej i Infrastruktury Osiedla Pobierz
Regulamin Komisji Społecznej Pobierz
Regulamin Komisji Regulaminowej Pobierz
Regulamin Zarządu Pobierz
Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko członka Zarządu Pobierz
Regulamin ochrony danych osobowych Pobierz
Regulamin określający zasady udostępniania i wydawania Statutu i regulaminów oraz kopii innych dokumentów Pobierz
Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz zmiany tytułów praw do lokali Pobierz
Regulamin porządku domowego Pobierz
Regulamin określający zasady parkowania pojazdów na terenie nieruchomości będących w zarządzie SM Podwawelska Pobierz
Regulamin rozliczania kosztów GZM Pobierz
Regulamin gospodarki finansowej Pobierz
Regulamin funduszu remontowego Pobierz
Regulamin funduszu na działalność społeczno-kulturalną Pobierz
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Pobierz
Regulamin rozliczania poboru wody w lokalach mieszkalnych Pobierz
Regulamin rozliczania wywozu odpadów Pobierz
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie remontów i konserwacji budynków i lokali Pobierz
Regulamin udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” Pobierz
Regulamin przetargu określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Pobierz
Regulamin najmu i użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku Pobierz
Regulamin przeprowadzania ankiet w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” Pobierz