Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o anulowaniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu „OSIEDLE PODWAWELSKIE”


Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o anulowaniu Ogłoszenia z dnia 2 października 2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Nowy termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” na okres 21 dni wraz z nowym terminem składania uwag oraz nowy termin dyskusji publicznej zostaną podane w odrębnym Ogłoszeniu.
W związku z anulowaniem Ogłoszenia z dnia 2 października 2020 r. uwagi do projektu planu złożone na jego podstawie nie będą podlegały rozpatrzeniu w rozumieniu przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

(Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=133388)