Konkurs

Aplikacja na stanowisko: Główny Księgowy– Wiceprezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, finansów,ekonomii
 • co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym

Wymagania konieczne:

 • znajomość regulacji prawnych dotyczących działalności Spółdzielni a w szczególności przepisów prawa z zakresu mieszkalnictwa, zagadnień finansowych, prawa pracy
 • posiadanie certyfikatu księgowego lub równorzędnych kwalifikacji uprawniających do jego
  uzyskania określonych w ustawie o rachunkowości

Wymaganie pożądane:

 • kursy i uprawnienia w zakresie znajomości współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz zasad komunikacji społecznej
 • doświadczenie w zakresie pozyskania środków z funduszy zewnętrznych

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • oświadczenie, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podwawelska”
 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie lub odpisy świadectw pracy oraz referencje z ostatnich miejsc pracy

Oferty należy składać drogą korespondencji elektronicznej za pomocą formularza / okna aplikacyjnego umieszczonego pod guzikiem „APLIKUJ” (na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Podwawelska”) w terminie do28 sierpnia 2020 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu oraz konsultacje u firmy zewnętrznej.

O zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pobierz zgłoszenie-i-oswiadczenie zał. 2