Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” powstała w wyniku podziału „Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej” na podstawie Uchwały Nr 3/II/90 Zebrania Przedstawicieli Członków „Związkowej SM” z dnia 01.12.1990 r. a zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 29.06.1992 r.


Pierwszy skład Zarządu Spółdzielni to:

  • Andrzej Rekliński – Prezes Zarządu
  • Stanisława Kurleto – Z-ca Prezesa Zarządu
  • Renata Łacheta– Członek Zarządu

Pierwszą zmianę w składzie Zarządu dokonano już w listopadzie 1992 r. W miejsce Pani Renaty Łachety powołano Pana Andrzeja Sidzińskiego. Zarząd w niezmienionym składzie pracował do września 2008 r. W listopadzie 2008 r. w wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu wybrano Julię Ślęczek.


Nasza Spółdzielnia zajmuje obszar 24,78 ha. W skład zasobu mieszkalno-usługowego wchodzi 40 budynków mieszkalnych i 5 pawilonów o łącznej powierzchni usługowej 10.703,50 m2. Pierwsze budynki powstały w 1968 roku. Spółdzielnia przez wiele lat była tylko Spółdzielnią eksploatacyjną. W październiku 1999 r. przy ulicy Słomianej 1 oddano pierwszy nowy pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny dla członków Spółdzielni, a w 2000 r. zespół garażowy trzykondygnacyjny przy ulicy Słomianej 26. W roku 2007 rozpoczęto kolejną inwestycję – budowę budynku mieszkalnego z częścią garażowo – parkingową w podziemiu przy ul. Dworskiej 8. Termin zakończenia planowany był na 31.12.2008 r. Terminu dochowano.


W latach 1992-2000 Spółdzielnia prowadziła szeroko rozwinięta działalność społeczno-wychowawczą w oparciu o Dom Kultury „Podwawelski”. Przy tej działalności nie wolno zapomnieć o osobach działających społecznie a wśród nich prężnie działający Klub Seniora, Sekcję Turystyczną i Sportową.


Od roku 1996 zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielnia realizuje „Program termomodernizacji budynków osiedla”. Efektem tego programu jest modernizacja węzłów cieplnych, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne, montaż podzielników kosztów ogrzewania oraz sukcesywne ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki na klatkach schodowych i w mieszkaniach.