Zarządzenie Nr 2250/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”


Link do strony UMK https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96900