Wydłużony termin składania uwag do projektu MPZP


SM „Podwawelska” informuje, że Prezydent Miasta Krakowa wydłużył termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

  • do dnia 19 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Krakowa ul. J. Sarego 4 lub
  • do dnia 12 sierpnia 2019 r. w biurze SM „Podwawelska”

– własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.