Informacja ws. ponownego wyłożenia do wglądu projektu MPZP


SM „Podwawelska” informuje, że Prezydent Miasta Krakowa ogłosił informację o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel oraz 20 i 21 czerwca) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Osiedle Podwawelskie” do udziału w której zapraszamy, zostanie przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 18:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Szczegółowe informacje:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=84889

SM „Podwawelska” na bieżąco będzie informować Mieszkańców o kolejnych etapach tej sprawy.