Informacja w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedle Podwawelskie


Po wniesieniu uwag przez Mieszkańców osiedla do projektu MPZP, w dniu 28.03.2019 r. Urząd Miasta przekazał projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych.

Po uzyskaniu  stosownych opinii i uzgodnień Prezydent Miasta Krakowa zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest zobowiązany poprzez stosowne ogłoszenie/obwieszczenie wyłożyć do ponownego publicznego wglądu projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Następnie powinna odbyć się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu. Powinien także zostać określony ponownie termin na możliwość składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu. Wtedy będzie czas na wnoszenie wszystkich uwag przez Mieszkańców Osiedla Podwawelskiego i Spółdzielnię.

O terminie wnoszenia uwag i sposobie ich dostarczenia do Prezydenta Miasta Spółdzielnia będzie na bieżąco Państwa informować.