Wzory wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Serdecznie zapraszamy do siedziby Spółdzielni od dnia 25.02.2019r po odbiór nowych wzorów wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z uzasadnieniem. Wypełnione i podpisane wnioski oraz uzasadnienia  prosimy zwracać do siedziby Spółdzielni, pokój nr 3 ul. Komandosów 1 w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2019r.  Wnioski można także składać osobiście do 1 kwietnia 2019r. w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4.

                 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”

Do pobrania:

Wniosek do sporządzanego studium

Uzasadnienie do wniosku